BİLİM ve GENÇLİK DERGİSİ
Anasayfa Yayın İlkeleri Yazım Kuralları Yayın Kurulu Arşiv

YAYIN İLKELERİ

1.      Derginin tam adı “Bilim ve Gençlik Dergisi”, kısaltılmış adı "Bil Genç Derg" dir.

2.  Dergi, Munzur Üniversitesi tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bilime özendirmek ve katkılarını sağlamak amacıyla çıkarılan hakemli bilimsel yayın organı olup, yılda dört kez online olarak yayımlanır.

3.  Bilim ve Gençlik Dergisi'nde bilimin tüm alanlarına ait bilimsel nitelik taşıyan araştırma makaleleri ve derleme türünde yayınlar yayınlanır. Dergiye ulaşan, yayın ve yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar editör, alan editörleri ya da yayın kurulu kararı ile hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir. Dergiye gönderilen yazılarda öğrencileri teşvik amacıyla ilk isimin öğrenci olması şartı aranır. İkinci isim yazının sorumluluğunu üstelenecek bir danışman öğretim üyesi olmalıdır (Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için). Ön lisans programında öğrenim gören öğrencilerin yazılarında danışman olarak öğretim üyesi şartı aranmaz. Bu durumda öğretim görevlileri de danışman statüsünde ikinci isim olarak yayında rol alabilir. Danışman, yayınlanacak yazıda sorumlu yazar hükmünde olacağından yayın ile ilgili tüm aşamaların direk muhatabı olarak kabul edilecektir. Öğrenci tarafından gönderilen danışmanın yer almadığı yazılar bilimsel sorumluluğu yüklenecek muhatap kişi olmaması nedeniyle geri iade edilecektir. Yazılar sorumlu yazar (danışman) tarafından ilgili alan editörünün e-mail adresine ekli dosya halinde gönderilmelidir. İkinci isim olan danışmandan sonra 3. ve sonrası isimlerde öğrenci, öğretim üyesi vb. şartı aranmaz ve emeği geçen herkes unvanıyla birlikte yazılır. Araştırmada adı geçen öğrencilerin öğrenim durumları (lisans, yüksek lisans, doktora) adres satırında belirtilmelidir. Araştırmada yer alan öğrenci haricindeki kişilerde adres satırında unvanları ile belirtilmelidir.

4.     Lisans mezunu, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri hoca şartı aranmadan yayın yapabileceklerdir.

5.  Dergiye sunulan yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayın için değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır. Başka araştırıcılar tarafından yayınlanmış bir eserin (kitap, derleme vb.) bir kısmı veya tümünün birebir çevirisi niteliğini taşıyan yazılar yayına kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Her sayıda öncelik araştırma yazılarına verilmek koşulu ile özel durumlarda yayın kurulu ve editör kararı ile derleme türü yazılara bir sayıda birden çok yer verilebilir.

6.  Bilim ve Gençlik Dergisi'ne gönderilen, dergi kapsamı ve yazım ilkelerine uygun olan ve yayın kurulunun onayından geçen her yazı ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Bir yazının dergide yayımlanabilmesi için, hakem(ler) tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Yazının iki hakeme gönderilmesi halinde hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Üçüncü hakemin görüşü de dikkate alınarak, yayın kurulu ve/veya editör tarafından yazının dergide yayımlanması konusunda karar verilir. Yazar(lar), hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından benimsenmezse, yazar(lar)ın gerekçeli mektubuna bağlı olarak, bir başka hakeme başvurmak ya da yazıyı yayımlamamak konusunda derginin Yayın Kurulu yetkilidir. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi ilgili alan editörleri sağlar. Bilimsel objektif değerlendirmenin yapılması için; yazar(lar) yazıyı değerlendiren hakemleri, hakem(ler) de yazı sahibi yazar(lar)ı bilmezler. Bu konudaki gizliliği sağlama sorumluluğu editöre aittir. Editör bu konuda mahkemeler dışında üçüncü kişilere bilgi veremez.

7.  Yazılardaki tüm değişiklikler yazar(lar)ı tarafından yapılır. Son şekli verilen ve yayıma hazırlanan yazılar üzerinde yazar(lar)ca bir değişiklik yapılamaz. Her ne sebeple olursa olsun yazısının yayınlanmasından vazgeçen yazar(lar), yazısını başvurusundan itibaren en çok on gün içinde geri çekebilir. Yazının yayımlanmak üzere kabulünden sonra, bütün yayın hakları Bilim ve Gençlik Dergisi'ne aittir. Kabul edilen makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.

8.  Bilim ve Gençlik Dergisi; bilimsel ilkelere, etik kurallara ve insan haklarına saygılı gençleri bilime teşvik eden bir dergidir. Dergiye gönderilen her yazı için yazar(lar)a; yazının ulaşması, yayın kurulu değerlendirilmesi, hakeme gönderilmesi, hakem değerlendirme sonucu gibi her türlü gelişme geciktirilmeden bildirilir.

Munzur Üniversitesi
editor@munzur.edu.tr