YÖKAK tarafından Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim Öğretimde Kalite Güvencesi Toplantısı gerçekleştirildi

    

27-28 Kasım 2018 tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması ve eğitim öğretim alanında kalite süreçleri konularında tüm gün süren 2 ayrı toplantı gerçekleştirildi. Yükseköğretim kurumları ve ulusal akreditasyon kuruluşlarından yaklaşık 450 rektör, rektör yardımcısı ve yükseköğretim kurumu kalite komisyonlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Toplantının ilk oturumunda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS tarafından yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin önemi, uygulanması ve kalite güvence kültürünün yaygınlaştırılması, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM tarafından ise eğitim-öğretim alanında kalite süreçleri, 2017 Yükseköğretimde Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporunda eğitim öğretim göstergeleri, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programında eğitim öğretim alanındaki ölçütler ve yükseköğretim kurumlarına önerilere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Toplantının devamında Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü programlarında uygulanan kalite güvence yaklaşımlarına ilişkin uygulama örnekleri paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS:

'Eğitim öğretim sistemlerinde iç kalite güvence sistemini oluşturmak için; tasarlanan programların sürekli izlenerek güncellenmesi, programların öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeye açık hale getirilmesi, öğrenciye nitelikli bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim kadrosunun dinamik bir yapıya sahip olması, fiziksel öğrenme ortamlarının oluşturulması, AR-GE çıktılarının sayı ve nitelik olarak arttırılması ve bilişim destekli çevik yönetim sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır. En önemli aşama ise, tüm bu süreçlerin performansları izlenerek sürekli iyileştirilme sağlanmasıdır.'

'Eğitim öğretim programları tasarlanırken öğrencilere karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve çevik liderlik gibi becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları tüm programlarında alan bilgisinin yanında; öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki temel yetkinlikleri kazandırmalıdır.' 

‘Ayrıca yeni teknolojik gelişmelerin ve yeni medya araçlarının eğitim ve öğretim sistemlerine entegre edilmesi ve sınıf içinde klasik öğrenme/öğretme yönteminden, dijitalleşerek “mesleğe özel öğrenme yöntemine” geçilmesi gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin daha nitelikli ve çok yönlü bilgiye sahip birer mezun olmalarını sağlayacak sistemin kurulması en önemli hedefimizdir.’ diyerek konuşmasına devam etti.

‘Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün oluşturulma süreci değişimi de beraberinde getirmiştir. Değişim için gerekli olan ölçütler; açıklık, yalınlık, odaklanma ve hesap verilebilirliktir. Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ile yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemi ve kültürünün oluşturulması için bu ölçütlerin çıktılarını değerlendirmektedir.’ diyerek konuşmasını sonlandırmıştır.

YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, “Eğitim Öğretimde Kalite Güvencesi” adlı sunumunda; 'Yükseköğretim Kalite Kurulu 2017 yılı durum raporuna göre, YÖKAK 2017 yılında 41’i devlet 9’u vakıf olmak üzere 50 yükseköğretim kurumunu dış değerlendirme programından geçirmiştir. 50 değerlendirme takımı ve toplam 269 değerlendirici kurumları ziyaret ederek değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında 2017 yılı durum raporu yayımlanmıştır. Rapora göre eğitim öğretim sistemlerinin en önemli hususlarından biri olan program akreditasyonu 2016 yılına göre artış göstermiştir. Diğer önemli hususlar olan öğrencilerin süreçlere aktif katılımı ve mezun izleme sistemlerinin oluşturulması ise yükseköğretim kurumlarımızın iyileştirmeye açık yönleri olarak belirlenmiştir. Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin en önemli boyutu, öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliliklere ulaşabilmesinin güvence altına alınmasıdır. Yükseköğretim kurumları eğitim öğretim sistemlerinde önemli bir araç olan, program akreditasyon süreçlerini teşvik etmeli ve yaygınlaştırmalıdır. Ayrıca sürece öğrencilerin aktif olarak katılımın sağlanması ve mezun izleme sisteminin oluşturulması gerekmektedir.' diyerek devam etti.

‘Yükseköğretim kurumları eğitim öğretim sistemlerinde iç kalite sistemlerini kurarken, PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsü ile kendilerine yol haritası oluşturarak, eğitim öğretim politika ve süreçlerini, ders programlarını, öğretme ve ölçme yöntemlerini güncellemelidir. Öğrenci ve öğrenme merkezli eğitim öğretim modeli oluşturularak, öğrencilere uygulamalı eğitim modelleri ile hem kendi alanlarında hem de farklı alanlardaki genel yetkinliklerin kazandırılması gerekmektedir. Danışmanlık sisteminde iyileştirmeler yapılarak, öğrencilerin ders başarı durumları ve öğrenim çıktıları sürekli olarak izlenmelidir. Bunun için öğrenci memnuniyet anketleri, akran, öğretim elemanı, mezun ve işveren değerlendirmeleri yapılmalıdır.’ diyerek konuşmasına son verdi.

YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, “Kalite Süreçlerinde Bilgi Yönetim Sistemi” konulu sunumunda; Eğitim Öğretimde Kalite Güvence Sistemi’nin kurulmasında öncelikle Bütünleşik Bilgi Sistemlerinin kurulmasının önemli olduğunu ve Üniversite Yönetim Sistemi’nin bütün süreçler ve paydaşlar ile birleştirilerek, karşılıklı veri alışverişini yapacak şekilde tasarlanması ve kurumsal kimliği yansıtan akreditasyon ve kalite anlayışına uygun şekilde dizayn edilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda üniversitelerimize destek sağlanacağını belirtti.

Yükseköğretimde eğitim öğretim kalite güvencesi ve kalite süreçlerinde bilgi yönetim sistemi konulu konuşmaların ardından Prof. Dr. Aslıhan NASIR, Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN ve Prof. Dr. Sina ERCAN’ın moderatörlüğünde üç ayrı panel gerçekleştirildi. Panellerde yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim sistemi ve kalite süreçlerinin uygulanmasına ilişkin modeller ve kullanılan bilgi yönetim sistemlerine yönelik sunumlar yapıldı. Lisans programlarına ilişkin uygulama örnekleri Bilkent Üniversitesi’den Prof. Dr. Özgür ULUSOY, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Canan Fisun ABAY, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN; lisansüstü eğitime ilişkin uygulama örneği ise Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Diclehan ORHAN tarafından paylaşıldı.

Toplantı sonunda katılımcılar tarafından yöneltilen sorular YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Başkan Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, YÖKAK Kurul Üyesi Prof. Dr. Aslıhan NASIR, Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, Prof. Dr. Sina ERCAN ve sunumları gerçekleştiren üniversite temsilcileri tarafından cevaplandırıldı. 

Prof. Dr. Muzaffer Elmas – YÖKAK Başkanı

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım – YÖKAK Başkan Yardımcısı V.

Prof. Dr. Özgür Ulusoy – Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Canan Fisun Abay – Ege Üniversitesi

Doç .Dr. Ebru Dülekgürgen – İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Diclehan Orhan – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak – Başkan Danışmanı