Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığının 20.12.2021-36902 evrak tarih sayılı yazısında belirtildiği üzere;

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programının İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yükseköğretim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Üniversitemizin "Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları" alanında ihtisaslaşması ve “Bölgesel Kalkınma Üniversitesi" unvanını alması uygun görülmüştür.

Bu bağlamda, üniversitemizin mevcut kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı politikaları bu ihtisaslaşma alanı paralelinde yeniden gözden geçirilip güncellenmiş ve üniversitemiz senatosunun 21.12.2021 oturum tarihli ve 2021-2022/07 oturum sayılı toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

KALİTE POLİTİKASI

Munzur Üniversitesi Kalite Politikası ile,

Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda tüm paydaşlarımız tarafından benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı faaliyetlerinin sürekli iyileştirme ve paydaş memnuniyeti odaklı yürütülmesi ve yürütülen bütün süreçlerde ulusal ve uluslararası kalite standartlarının etkin ve yaygın olarak kullanılması,

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında üniversitemizin Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları alanında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edilmesiyle birlikte bu ihtisaslaşma alanında teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üretip bölgesel kalkınma ve gelişmeye katkıda bulunulması,

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, bölgemizde eksikliği hissedilen girişimcilik ruhunu canlandırabilecek bununla birlikte bölgedeki insanî ve sosyal sorunlara ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesi,

Toplumsal duyarlılığa ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip araştırmacı bireyler yetiştirebilen eğitim-öğretim kadrosuyla ulusal ve uluslararası yükseköğretim politikaları kapsamında tüm akademik birimlerde sürdürülebilir, kapsayıcı, katılımcı ve uluslararasılaşmaya açık, öğrenci merkezli bir eğitim hizmeti verilmesi,

benimsenmektedir