Telefon: 0 428 213 17 94/1036

E-Mail: iletisim@munzur.edu.tr