HAKKIMIZDA

I-KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun 15.mad. belirtilen Kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükleri kurulmasına ilişkin düzenleme üzerine, anılan Kanun 15. Mad. Sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı mad. belirtilen görevleri yürütmek üzere,01/01/2008 tarihinde Üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurulmuştur.

II-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 1. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
 2. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
 3. Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
 4. Üniversitemizin Faaliyet Raporlarını düzenlemek,
 5. Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,
 6. Lojman tahsis komisyonunun sekretaryasını yürütmek ve lojman tahsis işlemlerini yapmak.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.mad.ile 5434 sayılı Kanunun 15. Mad. ve 18 Şubat 2006 tarih 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın görevleri, 21 Ocak 2006 tarih ve26056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Muhasebe yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika verilmesi ile Muhasebe yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmeliğe göre

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Üniversitenin izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Üniversitenin Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 • Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Diğer birimlerin işlemleri sonucunda her hangi bir gelir veya alacak tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, tahsilinin yapılması amacıyla ilgili birimler tarafından bildirilen, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, zamanında tahsil edilemeyen gelir ve alacakları tahakkuk bilgisini gönderen birimlere gereğinin yapılması amacıyla bildirmek.
 • Gelirleri ve alacakları tahakkuk ettirmek ve tahsiliyle ilgili olarak bir birim kurulmuştur.
 • Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek
 • Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 • İç kontrol sisteminin kurulması,  standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilen benzer görevleri yapmak,

 III- BAŞKANLIĞIMIZIN TEŞKİLAT YAPISI

 1. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi,
 2. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Alt Birimi,
 3. Bütçe Performans Programı Alt Birimi
 4. Stratejik Yönetim Planlama Alt Birimi