HAKKIMIZDA

Munzur Üniversitesi Senatosunun 09 Mart 2016 tarihli kararı ile kuruluşu gerçekleştirilen Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi , 11 Haziran 2017 tarih ve 30093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile faaliyetlerini Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi  (MUTTO UYGAR) olarak devam ettirmektedir. MUTTO UYGAR 5 ana modül kapsamında etkinlik göstermektedir.

MODÜL 1:FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ:

Modül 1 kapsamındaki farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması, tekno girişimin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye transfer edilebilmesi, FSMH konusundaki bilgi ve bilincin artırılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu alanda elde edilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak iyi uygulamaların artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması temel amaç olarak benimsenmektedir. Modül 1 kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler tüm modüllerle ilgili farkındalık, eğitim,  tanıtım ve bilgilendirme hizmetlerini içermektedir.

MODÜL 2: DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER:

Araştırma-geliştirme ve yeniliğe destek sağlayan programlar; üniversiteler, kamu kurumları ve ticari kuruluşlarda üretilen fikirlerin yayılmasına aracılık etmekte ve fikrin araştırmaya ve sonrasında ticari değere dönüşmesine kaynak sağlamaktadır. Modül 2 kapsamında başta Munzur Üniversitesi bünyesindeki akademisyenler olmak üzere bölgedeki firmaları doğru fon kaynaklarına yönlendirme, ilgili fon kaynakları için proje hazırlama, ortaklık oluşturma, proje yürütme ve raporlama gibi konularda destek ve hizmet sağlanması amaçlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda hem akademisyenlerin hem de firmaların ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkındaki farkındalıklarını ve bilgi birikimlerini arttırarak daha fazla bu kaynaklardan yararlanmaları konusunda rehber olunacaktır.

MODÜL 3: PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ (ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ):

Bilgi birikiminin, yeni ürün ve teknolojilerin ortaya çıkmasına yaptığı katkı günümüzde ekonomik büyümenin temel dayanağıdır. Ekonomik büyümede bilginin artan önemi kapsamında bilgiyi üreten akademisyenlere ve araştırma sonucu üretilen bilgi ve teknolojilere erişim sanayi kuruluşları için stratejik bir konu haline gelmiştir. Modül 3, Munzur Üniversitesinin araştırmacı ve araştırma altyapısını kullanarak başta Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar olmak üzere ekosistem dışındaki firmaları kapsayacak şekilde üniversite-sanayi işbirliği ortamının yaratılmasını hedeflemektedir. Modül 3 kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye aktarılması, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi, kümelenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi temel başlıkları altında özetlenebilir.

MODÜL 4: FİKRİ SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ:

Üniversitelerde üretilen bilginin değere dönüşmesi ancak bilginin koruma altına alınması ile mümkün olabilmektedir. Fikri Sınai Mülkiyet Haklarla (FSMH) koruma altına alınan akademik çalışmaların üretime ve sanayicinin ihtiyacını karşılayacak “ticari değere” dönüşmesi hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de üniversitelere finansman kaynakları sağlamak açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Modül 4 kapsamında yürütülecek faaliyetlerle buluş sayılarının arttırılması ve özellikle bu buluşların ticarileştirilerek ekonomik değere dönüştürülmesini hedeflemektedir. Modül 4 ile, mevcut kurumsal FSMH destek programının geliştirilmesi, FSMH destek programı kapsamında buluşların yönetilmesi, FSMH destek programı kapsamında buluşların ticarileştirilmesi ve bu konuda farkındalık çalışmalarının arttırılması amaçlanmıştır.

MODÜL 5: ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ:

Modül 5’in amacı üniversitedeki bilgi birikiminin hedef kitle olarak görülen öğrenciler ve akademisyenler tarafından kullanılması ve bu bilgi birikiminin ticari bir değere dönüştürülmesini girişimciliği destekleme yolu ile sağlamaktır. Yüksek rekabetçilik ortamında, mevcut pazara hâkim, pazara giriş konusunda gerekli bilgi birikimleri ile donatılmış, finansman ihtiyaçlarını karşılayabilen ve gerekli networklere ulaşabilen girişimciler yetiştirilmesi ve bu sayede teknoloji tabanlı şirket sayısını arttırmak amaçlanmaktadır. Modül 5 kapsamında, potansiyel girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar, çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler daha etkin şekilde verilecek, ön kuluçka, kuluçka hizmetleri, iş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik akademileri temel faaliyetler arasında yer alacaktır.