Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Yeni Düşünceler


Günümüzde yaşanan tüm gelişmeler ile birlikte teknolojik gelişmeler, eğitimin geleceğinde uzaktan eğitimin rolünün artacağını, uzaktan eğitim ortamlarının ve uygulamalarının sürekli olarak gelişeceğini, sunulan içeriklerin daha da zenginleşeceğini ve bireyler için öğrenme fırsatlarının çoğalacağını göstermektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bireylerin sürekli, kendi kendilerine ve yaşam boyu öğrenmelerine katkı sağlayan uzaktan eğitimin doğru ve daha etkin bir biçimde yapılandırılması, planlanması ve uygulanması oldukça önemli ve gerekli görülmektedir.

Bu nedenle salgın sonrasında; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzey programlarındaki bazı dersler, üniversitemiz senatosu tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, kesintisiz ve sınırsız eğitim imkanı ve bilgi/birikimlerin paylaşılmasına daha fazla olanak sağlanması için hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla ya da sadece uzaktan öğretim yolu ile verilebilir. Eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamına alınacak bazı dersler ise, derslerin belirli kısımları, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmaları için örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlanabilir.

Ayrıca Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i maddesinde belirtilen Zorunlu Ortak Dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir. Uzaktan eğitime açılacak programlara ilişkin gerekli genel bilgiler ile derslere ilişkin ayrıntılı ders izlencelerinin hazırlanması, açılacak programların gerektirdiği akademik ve idari etkileşimleri yeterince sağlayacak yazılımların kurulması ve etkin çalıştırılması planlanmaktadır. Ayrıca bundan sonraki süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi için aşağıda belirtilenler planlanmaktadır.

- Üniversite genelinde ortak okutulan dersler için elektronik kaynaklar üretilmesi.

- Fakülte ve MYO’larda ortak okutulan dersler için elektronik kaynakların üretilmesi

- Derslere ilişkin podcast hazırlanması

- Öğrenme dinamiklerini oyunlaştırma yöntemleri ile arttırma alanında çalışmalar yapılması

- Eğitim verdikleri alanın güncel gelişmeleri ile ilgili öğretim elemanlarının, öğrenciler için ayda bir webinar düzenlemesi

- Uzaktan eğitim faaliyetlerini destekleyici yazılım ve mobil uygulamaların geliştirilmesi

- Eğitim öğretim faaliyetlerinin öğrenciler tarafından değerlendirilebilmesi için, öğrencilerin dersleri haftalık puanlama sisteminin geliştirilmesi.

- Disiplinler arası çalışmaların arttırılması amacıyla öğretim elemanları arasında aylık webinar düzenlenmesi

- Disiplinler arası çalışma ve öğretim elemanlarının tecrübe - bilgi aktarımı amacıyla kurulması planlanan sistem aşağıdaki alt başlıklardan oluşacaktır:

* Öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarının tanımlanması

* Yapılması planlanan çalışmalar için ticket açılması ve tartışma özelliği

* Çalışmaya dahil edilmek istenen akademisyenlere davet gönderilmesi veya çalışmaya katılmak istiyorum özelliği

* Öğretim elemanları için alan bazlı mentörlük özelliği