Erasmus+ Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ (SMP)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.  Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp ilgili birimlerinde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Öğrencinin Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekir.

2. Öğrencinin akademik not ortalamasının (genel not ortalaması) ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.5/4.0 olması gerekir.

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması gerekir. (Avrupa Komisyonu’nun AKTS Rehberi’ne göre bir akademik dönem için 30 AKTS, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.)

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir.

Başvuruda bulunan öğrencilerin, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi zorunludur.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1. Akademik başarı düzeyi (%50): Öğrencinin başvuru tarihlerinde Koordinatörlüğümüze teslim etmiş olduğu Genel Not Ortalamasının 100 puan üzerinden %50’si. (Yök’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre belirlenecektir.)

2. Dil seviyesi (% 50): İlgili bölümler tarafından yapılan yabancı dil sınav puanın 100 puan üzerinden %50’si.

3. Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan engelli öğrencilerin (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) toplam puanlarına 10 puan eklenecektir.

4.  Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) toplam puanlarına 15 puan eklenecektir.

5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin toplam puanına 10 puan eklenecektir. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)

6. Daha önce Erasmus+ Programı’ndan faydalanmış (hibeli veya hibesiz) olan adaylardan toplam puanından 10 puan düşürülecektir.

7. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilerin toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.          

8. Hareketlilik için yazışmaları ve tüm işlemleri tamamlanmış olan öğrencinin mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) hakkından feragat etmesi durumunda öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 10 puan düşürülecektir.

9. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için hareketlilikle ilgili olarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantılara, eğitimlere ve dil kurslarına mazeretsiz katılmaması durumunda öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir.

10. Dil sınavına gireceğini beyan edip mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) sınava girmeyen öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir.

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Öğrenci Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerin; 2019 Sözleşme Dönemi El Kitabı’ndaki “staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez ve öğrenciler seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.” ibaresi gereğince staj yapacakları kurum veya işletmelerden Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Puan Listesi’nin Üniversitemiz web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde davet mektubu almaları gerekmektedir. Zamanında davet mektubu getirmeyen öğrencilerin yerine listedeki bir sonraki öğrenci için işlemler başlatılacaktır.

Tüm değerlendirmeler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınladığı ilgili döneme ait Erasmus+ Ana Eylem1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nda yer alan kurallara göre yapılmaktadır.