Erasmus+ Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru

ERASMUS’A BAŞVURMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! 
Başvuru şartları:
1. Öğrencinin Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekir.
2. Öğrencinin akademik not ortalamasının (genel not ortalaması) ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.5/4.0 olması gerekir.
3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması gerekir. (Avrupa Komisyonu’nun AKTS Rehberi’ne göre bir akademik dönem için 30 AKTS, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.)
4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir.
Seçim Ölçütleri:
1. Akademik başarı düzeyi (%50): Öğrencinin başvuru tarihlerinde Koordinatörlüğümüze teslim etmiş olduğu Genel Not Ortalamasının 100 puan üzerinden %50’si. (YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre belirlenecektir.)
2. Dil seviyesi (% 50): Üniversitemiz tarafından yapılan yabancı dil sınav puanın 100 puan üzerinden %50’si.
3. Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan engelli öğrencilerin (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) toplam puanlarına 10 puan eklenecektir. 
4.  Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) toplam puanlarına 15 puan eklenecektir. 
5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin toplam puanına 10 puan eklenecektir. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.) 
6. Daha önce Erasmus+ Programı’ndan faydalanmış (hibeli veya hibesiz) olan adaylardan toplam puanından 10 puan düşürülecektir.
7. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilerin toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.           
8. Hareketlilik için yazışmaları ve tüm işlemleri tamamlanmış olan öğrencinin mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) hakkından feragat etmesi durumunda öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 10 puan düşürülecektir.
9. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için hareketlilikle ilgili olarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantılara, eğitimlere, dil kurslarına mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) katılmaması durumunda öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir.
10. Dil sınavına gireceğini beyan edip mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) sınava girmeyen öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir.
Öğrenci Seçimi:
Öğrenci seçimi, yukarıda ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir.
Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerin; Öğrenci Başvuru Formu’nda tercih ettiği üniversiteler önceliklendirilmekle birlikte; kontenjan durumu; kabul alınamama gibi durumlarda anlaşma dâhilindeki diğer üniversitelerle yazışma yapılır.
Öğrenci Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerin; 2020 Sözleşme Dönemi El Kitabı’ndaki “staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez ve öğrenciler seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.” ibaresi gereğince staj yapacakları kurum veya işletmelerden Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Puan Listesi’nin Üniversitemiz web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde davet mektubu almaları gerekmektedir. Zamanında davet mektubu getirmeyen öğrencilerin yerine listedeki bir sonraki öğrenci için işlemler başlatılacaktır.
Hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvuran öğrencilerin değerlendirilmesinde;  daha önce hareketlilikten faydalanmamış öğrencinin Başvuru Formu’nda belirttiği ve başvuru sistemine yüklemiş olduğu “Öğrenim/Staj” Hareketliliği tercih dilekçesindeki öncelikli tercihi dikkate alınarak ikinci tercih ettiği hareketlilikten 10 puan düşürülerek toplam puanı hesaplanır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden 10 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise 20 puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.
Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.
GENEL KURALLAR

  • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (öğrenim için 3 tam ay, staj için 2 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.
  • Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.
  • Seçilen öğrenciler aday konumunda olup, asıl liste Koordinatörlükçe belirlenecektir. Erasmus “Öğrenim” ve “Staj” Hareketliliğiiçin Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir.
  • Öğrencilerin başvurularının akabinde kabul alamamalarından Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.

5. Erasmus+ Programından yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, Koordinatörlüğümüz tarafından yapılan giden öğrenci bilgilendirme ve oryantasyon toplantıları ile dil kursuna katılmak zorundadır. Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen toplantılara, eğitimlere mazeretsiz katılmayan öğrencilerin Erasmus’a tekrar başvurmaları halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir
6. Erasmus+ Programından yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, hareketlilikten önceki 1 ay (Öğrenim Anlaşması, Vize, Sağlık Sigortası, Hesap Bilgileri vb.) ve hareketlilikten sonraki 1 ay içerisinde(Katılım Sertifikası,  Transkript, Pasaport Giriş-Çıkışları vb.) Erasmus+ ile ilgili tüm belgelerini Koordinatörlüğümüze ulaştırmakla yükümlüdürler. Söz konusu belgeleri zamanında teslim etmeyen öğrencilerin toplam hibesinde %30 kesinti yapılır.
7. Erasmus+ Programından yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, hareketlilikten önce ve hareketlilikten sonra 1 ay içerisinde Çevrimiçi Dil Sınavı’nı (OLS); hareketlilikten sonraki 1 ay içerisinde Çevrimiçi anketini çözmek ve çevrim içi dil kursu atanan öğrenciler de kursu bitirmekle yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin hibesinde %5 kesinti yapılacaktır.
8. Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Hem staj hem de öğrenim hareketliliğine başvuran adaylar başvuru yaptıkları esnada imzalı tercih dilekçelerini sisteme yüklemek zorundadır.
10. Öğrencinin hareketlilikten “feragat etme süresi”; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Mücbir bir sebep olmaksızın (Mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır.) 15 günden sonra yapılan feragatlerde öğrencinin eğer hareketlilik için yazışmaları ve tüm işlemleri tamamlanmış ise öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 10 puan düşürülecektir.
11. Başvuran öğrencilerin aday başvuru formunda beyan ettikleri iletişim adreslerine (e-posta adresleri ve telefon numaraları) Koordinatörlüğümüzce aday gösterildikleri bildirildikten sonra bildirim tarihten itibaren bir hafta içerisinde Koordinatörlüğümüzle iletişime geçmeyen öğrenciler, diğer başvuran öğrencilerin hak kaybına uğramaması amacıyla feragat etmiş sayılacak ve sonuç listesinde bir sonraki öğrenci aday olarak gösterilecektir.
12. Koordinatörlüğümüzce aday gösterildikleri bildirildikten sonra feragat edeceğini Koordinatörlüğümüze bildiren (e-posta ya da telefon ile) fakat dilekçesini bir hafta içerisinde Koordinatörlüğümüze teslim etmeyen öğrenciler, diğer başvuran öğrencilerin hak kaybına uğramaması amacıyla feragat etmiş sayılacak ve sonuç listesinde bir sonraki öğrenci aday olarak gösterilecektir.
13.  Başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru esnasında Koordinatörlüğümüz tarafından istenen belgeleri sisteme yüklemek zorundadırlar. Adaylar, başvuru belgelerindeki bilgilerin doğruluğunu; bilgilerin hatalı olması durumunda doğacak yükümlülüğü kabul ederler ve başvuruları geçersiz sayılır. Ayrıca çevrimiçi (online) başvuru ekranında başvurularını tamamlayan adaylar, sisteme yükledikleri evrakların asıllarını Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından istenildiği takdirde ibraz etmek zorundadır.
14. Başvuruda bulunan öğrenciler ile Koordinatörlüğümüz arasında iletişim kanalı olarak Başvuru Formunda yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları kullanılacağından, başvuruda bulunan aday, güncel e-posta adresi, telefon numarası ve birinci derecede yakınına ait telefon numarası beyan etmekle yükümlü olup; beyan edilen iletişim adresleri yoluyla aday öğrenci ile iletişim kurulamamasından beyanda bulunan aday öğrenci sorumludur.
15. Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Vize ve pasaport konusunda ulusal veya diğer yetkili kuruluşlar tarafından istenen ve Munzur Üniversitesi tarafından hazırlanması gereken belgeler varsa, söz konusu belgeler Üniversitemiz tarafından düzenlenir.
16. Munzur Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü, Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programının (toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrencileri başarısız olarak değerlendirir. Başarısız olan öğrencilerin toplam hibesinde %30 kesinti yapılır. Öğrenciye ödenen ilk taksit tutarının kesin hibe tutarının %70’ini aştığı durumlarda; aşan tutar öğrenciden geri tahsil edilir.
17. Erasmus’a başvuran öğrenciler, ilanda yer alan genel kurallara uymakla yükümlüdürler.
KONTENJANLAR VE HİBELER
Kontenjan sayısı, Ulusal Ajans’ın 2020 Dönemi Erasmus+ Programı (2020-1-TR01-KA103-080861 no’lu proje) Öğrenci “Öğrenim” ve “Staj” Hareketliliği bütçesi dâhilinde verilen hibe miktarına göre belirlenecektir.
Hibe miktarları ise aşağıdaki gibi olup; öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.
Öğrenim hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere aşağıda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100€ ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Koordinatörlüğümüze başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.
Aşağıdaki tablo 2020-1-TR01-KA103-080861 no’lu proje kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek öğrenciler için geçerlidir.


Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe
Staj
(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye

300

400

Munzur Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü